ساختار سازمانی

پست سازمانی : هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی : -
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : مدیر عامل
نام و نام خانوادگی : مهندس الماسی
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : نظارت و مهندسی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : فرآیند و کانه آرائی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : زمین شناسی و اکتشاف
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : اداری
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کنترل پروژه
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : ارتباطات و فن آوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد زمین شناسی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد معدن
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد نقشه برداری
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد برنامه ریزی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد کانه آرائی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد فرـیند
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد شیمی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس ارشد زمین شناسی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : کارشناس دفتر فنی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : مسئول پشتیبانی
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :

پست سازمانی : خدمات
نام و نام خانوادگی :
تلفن :
فاکس :
ایمیل :